[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
  ข้อมูลนักเรียน

  ข้อมูลครู

สรุปโครงการรินน้ำใจฯ


Link ต่างๆ
สานฝันกีฬาฯ

 
  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม  
 

วิสัยทัศน์ 
“ภายในปี 2563 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จัดการศึกษาภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย พัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นักเรียนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมไทย อาเซียนและพลโลก”

พันธกิจ 
1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเป็นพลโลกเทียบเคียงมาตรฐานสากล

ค่านิยม
WE Love Wirarat (World class standard Education by Love for Wirarat) 
วัฒนธรรมขององค์กร“ร่วมคิด ร่วมทำ นำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ WE Love Wirarat”

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 19 ถนนรวมวิทย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
โทรศัพท์ 0-7323-0449 โทรสาร 0-7323-1381 e-mail : ws.wirarat@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5