การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2566 (Integrity and Transparency Assesment : ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน

         โครงสร้างการ
         ข้อมูลผู้บริหาร
        อํานาจหน้าที่
         แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
         ข้อมูลการติดต่อ
         กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

          ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

         Q&A
         Social Network
         นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบริหารงาน การดําเนินงาน

         แผนดําเนินงานประจําปี
         รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานประจําปี รอบ 6 เดือน
         รายงานผลการดําเนินงานประจําปี

การปฏิบัติงาน

         คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

         คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
         ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
         รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ
         E–Service

การจัดซื้อจัดจ้าง

          แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
         ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
         รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
         การดําเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
         หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

         แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
         ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
         ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

         การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

        เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
        การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
        รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

         การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจําปี
         การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

       แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี
        รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินการป้องกัน การทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน
         รายงานผลการดําเนินการ ป้องกันการทุจริตประจําปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

         ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
         การขับเคลื่อนจริยธรรม
         การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

         มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
         การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน