วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกรกช จันทร์บุญพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวปิยรัตน์ สิงหพันธ์
นางสาวสารีพัด สะอุ
นางสาวอรุโณทัย อาศิรสิริวาณิช
นางสาวสุกัญญา ปัญญาวิศิษฏ์กุล
นางประดับ ศรีสุข
นางรุฮัยน่า หมะจิ
นางสาวฐิตานันท์ ดวงพรสวัสดิ์
นางสาวอัดณา หลงกอหราบ
นางสาวพาซีย๊ะ อาบู
นายอนุวัช พรหมณี
นางกรองทอง เจริญวัฒนวิโรจน์
นายเอกมาลย์ สาแลแม
นางสาวฟิตรีมา ดาราแม
นางสาวธัญลักษณ์ ไชยลาภ
นางสาวสุชาดา อิงชาติเจริญพร