ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายภัทรวีร์ คุณโท
รองผู้อำนวยการ/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป