ฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นายกีรติ นุ้ยสมัน
รองผู้อำนวยการ/ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคคล