ภาษาไทย

นางธมนวรรณ ทัฬหกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวกนกกัญชนก คงแก้วเกตุวนิดา
นางอ้อมใจ แก้วเพ็ชร
นางปุณนภา จิรรุ่งธรากร
นางสาวญาณนันท์ แสงมณี
นางสาวอัชญา ภาคอารีย์