ข้อมูลพื้นฐาน

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1095440219
รหัส Smis 8 หลัก :
  95022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  440219
ชื่อสถานศึกษา (ไทย) :
  เบตง วีระราษฎร์ประสาน
ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ) :
  Betong Wiraratprasan School
ที่อยู่ :
 บ้านเลขที่ 19 ถนนรวมวิทย์
ตำบล :
  เบตง
อำเภอ :
  เบตง
จังหวัด :
  ยะลา
รหัสไปรษณีย์ :
  95110
โทรศัพท์ :
  073-230449
โทรสาร :
  073-231381
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2500
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
  http://www.wirarat.ac.th/
Facebook :
กลุ่มโรงเรียน :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:  
  240 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:  
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:59:36 น.)