ฝ่ายบริหาร

นายสุทธานนท์ ทองนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Email : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 06-4039-9956

นายภัทรวีร์ คุณโท
รองผู้อำนวยการ/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Email : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 080-711-1102

นางสาวปภาสิภัค แดงเจย์
รองผู้อำนวยการ/ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

Email : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 065-426-4936

นายกีรติ นุ้ยสมัน
รองผู้อำนวยการ/ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคคล

Email : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 062-383-2765

นายสมเกียรติ จันทรประภา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ฝ่ายกิจการนักเรียน

Email : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 086-956-1317