สุขศึกษาและพลศึกษา

นายแวอารมัน สะวี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสุรินทร์ ยารง
นายพิบูลย์ ชีพเจริญรัตน์