สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางอารมณ์ หมื่นรุ่น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายประเทือง ถึงดี
นายอุสมาน แวเต๊ะ
นางสาวกชกร ภคพงศ์พันธ์
นางสาวมูรนี ขุนรักษา
นางสาวรตนพร ดำวงศ์