ภาษาต่างประเทศ

นางจุฬารัตน์ กาญจนมณี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวธันยมัย ขุนกลับ
นางฮายาตี หาญณรงค์
นางศทิดา ศรีรักษ์
นางสาวสุรายา เนาว์สุวรรณ
นางสาวโนรี สะมะแอ
นางสาวศุภร แซ่ลู่
นายฐิติ เผ่าวรรธนะพันธุ์
นางสาวรุสนาวาตี บีฮิง
นางสาวเหมือนขวัญ วราลีกุล
นางสาววินิตย์ เชี่ยวชาญศิลป์
นางสาวรอฮีดา มะเระ
นางสาวสิรินดา ตันสิริรัตนวงศ์
นางสาวบุญสิตา พงศ์เลขา
Mr.Darwin Barrientos