การงานอาชีพ

นายคึกฤทธิ์ ณ ปัตตานี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายอนุโรจน์ นันทิวัตถพงศ์
นางจรรยา ชาปาน
นายวิธูร กิจสวัสดิ์
นายสมมาตร บาฮา
นางสาวเพียงกานต์ อิสระทะ
นางสาวกรองแก้ว บาฮา