แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง : แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้จัดทำ : นางสาวศุภร แซ่ลู่ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา